G.O.U.D.  

gebruikersdelegatie onafhankelijke utrechtse druggebruikers


Riet Van Denderen voorzitter
Gilbert Isabella penningmeester
Ad Koppen secretaris
Anne-Marie De Jong lid
Bernard Van de Hoeven lid
KvK 19 juni 2000


...
Heden, vijf juni tweeduizend, verschenen voor mij ... :
1. mevrouw Maria Johanna ELTING ...
2. de heer Ronald BRANDT ...
3. mevrouw Maria Cornelia Alida Stephanus VONK ...

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te tellen:

Naam en Zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam:
STICHTING GEBRUIKERSDELEGATIE ONAFHANKELIJKE UTRECHTSE DRUGGEBRUIKERS (afgekort Stichting G.O.U.D.)
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. het behartigen van de belangen van gebruikers van drugs in het algemeen en in het bijzonder van gebruikers van illegale drugs, alsmede het dienen van de belangen van hen die direct bij deze gebruikers betrokken zijn. De stichting gaat daarbij uit van het beginsel dat alle mensen gelijk zijn in waardigheid, ook als zij drugs gebruiken.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimtste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verzamelen van informatie;
b. het geven van service ten behouve van druggebruikers en directbetrokkenen in de vorm van ondermeer voorlichting;
c. het organiseren van gebruikers en het bundelen van hun belangen;
d. het steunen van aanverwante organisaties en gebruikers, zoals oudergroepen, ex-gebruikers, allochtone gebruikers, enzovoorts;
e. het uitgeven en verspreiden van eigen publicaties;
f. het geven van voorlichting over drugs en druggebruikers;
g. het beschermen van de belangen van druggeruikers en de directbetrokkenen in hun relatie tot drugsinstellingen;
h. het beïnvloeden van het overheidsbeleid ten aanzien van drugs;
i. het minimaliseren van obstakels tussen druggebruikers en de samenleving;
j. het stimuleren van het aanbod van een gevarieerd en verantwoord pakket vervangende middelen;
k. het plegen van onderzoek;
l. het aangeven van hiaten in de (hulpverlenings)praktijken, initiatieven ontwikkelen en stimuleren;
m. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
[a]- subsidies en donaties;
[b]- schenkingen, erfstellingen en legaten;
[c]- alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur
Artikel 3
1. ...
2. ...
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. ...
4. ...
5. ...Slotbepalingen
Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 14
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

Slotverklaringen
Tenslotte verklaarden de comparanten:
1. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:
a. de comparante sub 1 tot voorzitter;
b. de comparant sub 2 tot secretaris;
c. de heer Daan Zweer VAN DER GOUWE, ... tot penningmeester;
d. de heer Arie WEERDENBURG, ... tot algemeen bestuurslid;
e. de comparante sub 3 tot algemeen bestuurslid;
2.
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend (31-12-2000).

De comparanten zijn mij ...

'©' hdgu utrecht 2000, 2001


Vanaf zaterdag vierentwintig juni tweeduizend (00:00): maal opgevraagd